Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6436 eff2
Reposted fromcavovo cavovo viaro-koko ro-koko
6313 8b62 500
Reposted fromonlywhite onlywhite vialamujer lamujer
2800 669f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viastonerr stonerr
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viabemygod bemygod
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viasatyra satyra
1303 1631 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra
9046 768d 500
Reposted fromjossie jossie viasavor savor
7450 f59d
5880 9ccc 500
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viasavor savor
6548 7aee
Reposted fromRowena Rowena
7038 fb40
Reposted fromoutline outline viasavor savor
7959 6acc 500
Reposted frominto-black into-black viafatu fatu
7359 f86d 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaPugs Pugs

Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.

— B.Sanderson
Reposted fromyourtitle yourtitle viamrsciastko mrsciastko
Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie twoje wspomnienia innego mężczyzny. Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego
jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz. Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec twojego
oporu. Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na ciebie. Tylko dla mnie.
— Karen Marie Moning "Beyond the Highland Mist"
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viasavor savor
8058 3942 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaaneth aneth
3010 04e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasavor savor
8505 e59e 500
Psyche budzona przez pocałunek Kupidyna
Reposted fromirmelin irmelin viacytrusowa cytrusowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl